โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอบขอบคุณคุณครูรจนา เขียวรื่นรมย์ ที่ได้นำถาดหลุม จำนวน 133 ใบ พร้อมน้ำผลไม้ และดินสอ มามอบให้กับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอขอบคุณประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู คุณสมภาร วังคีรี ที่ได้นำลูกปลานิลมาให้ปล่อย จำนวน 25 ถุงครับ

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนำนักเรียนถวายเทียนพรรษา  การสำรวมกริยา มารยาทต่างๆ และตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

ดร.อนุปกรณ์ สมบัติมี

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน

ผลการทดสอบ O-NET ,
NT , RT 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)

แผนปฏิบัติการ /
แผนกลยุทธ์

    หลักสูตรสถานศึกษา /                     กลุ่มสาระ

ประเมิน 9 จุดเน้น 

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิด 19

ประเมินจุดเน้น 15 จุดเน้น ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิด 19 ปีการศึกษา 2564

6. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม

ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม

ที่ตั้งโรงเรียน

221  หมู่ 3  บ้านหนองบัวโซม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Line Official :  @733rnkqh 

       nongbuasom@buasom.ac.th

ติดต่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์