สรุป คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 วิชา ได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่ฯ

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ได้ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ฯ

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ได้ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ฯ

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ได้ลำดับที่ 4 ของเขตพื้นที่ฯ

คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ลำดับที่ 4 ของเขตพื้นที่ฯ


ผลการทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2563