โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะตามถนน และทำความสะอาดวัด ล้างห้องน้ำในวัด และทำความสะอาดโบสถ์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการต้อนรับคุณครูพี่เลี้ยงเด็กพิการคนใหม่อีกด้วย

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเกษตรของโรงเรียนโดยนำผักไฮโตรโปรนิกส์ที่ปลูกโดยนักเรียนไปแสดงในงานการคัดเลือกกำนันดีเด่นที่บ้านโคกกลางโนนงาม

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับชมเชยจากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนหนองบัวลำภู เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมจัดเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรกมลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นป.4-6  ศูนย์เครือข่ายเมือง 6 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล นักเรียนทั้งสนุกและตื่นเต้นในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆต่างโรงเรียน 

ดร.อนุปกรณ์ สมบัติมี

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 คน

ผลการทดสอบ O-NET ,
NT , RT 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)

แผนปฏิบัติการ /
แผนกลยุทธ์

    หลักสูตรสถานศึกษา /                     กลุ่มสาระ

การพัฒนางานตามมิติทั้ง 4 ด้าน 

IQA AWRAD โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ประจำปี 2566

เกษียณอายุราชการ ผอ.ทองฉันท์ ผดาวัน

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

6. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม

ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม

ที่ตั้งโรงเรียน

221  หมู่ 3  บ้านหนองบัวโซม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Line Official :  @733rnkqh 

       nongbuasom@buasom.ac.th

ติดต่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์