onet63


สรุป        คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 วิชา ได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่ฯ
              คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  ได้ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ฯ
              คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ  ได้ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ฯ
              คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  ได้ลำดับที่  4  ของเขตพื้นที่ฯ
              คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์  ได้ลำดับที่ 4  ของเขตพื้นที่ฯ


ผลการทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563


Comments