Onet62

                สรุป     คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา สูงกว่าคะแนนรวมเฉลี่ยระดับประเทศ
                          สอบได้ลำดับที่ 30 ของ สพป.นภ.เขต 1 จากทั้งหมด  193 โรงเรียน                   สรุป          รวมคะแนนทั้ง 2 ด้าน    ลำดับที่ 18 ระดับเขตพื้นที่ (194 โรง)
                                                                      ลำดับที่ 21 ระดับจังหวัด (320 โรง)


ผลการทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
Comments