ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ ON HAND ระหว่างวันที่ 2-11 ก.ค. 64

โพสต์4 ก.ค. 2564 01:34โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2564 01:36 ]


ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มขึ้น โดยมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งมีข่าวผู้ใช้แรงงาน
จากแคมป์คนงานในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
อีกทั้งมีผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเดินทางกลับภูมิลำเนา โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม มีความตระหนักในความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดดังกล่าว รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้
               ให้ครู นักเรียนทุกระดับชั้น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ON-HAND (เรียนที่บ้าน) โดยใช้
ใบงาน หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ตามตารางการเรียนของแต่ละวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (รวมเป็นเวลา ๘ วันทำการเรียนการสอนและวันชดเชยเวลาเรียน) หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ครู บุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ได้ปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (
COVID-19) 
Comments