แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์17 พ.ย. 2560 07:39โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2560 08:27 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

      ด้วยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ คือ
    -  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  180,000  บาท 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 4(2) และเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีแผนรองรับ กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรองรับงบประมาณในส่วนที่ได้รับแจ้งจัดสรร รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์ที่ 1 >> คลิกเลยครับ
ไฟล์ที่ 2 >> คลิกเลยครับ
ไฟล์ที่ 3 >> คลิกเลยครับ
ไฟล์ที่ 4 >> คลิกเลยครับ
ไฟล์ที่ 5 >> คลิกเลยครับ

Comments