กิจกรรมเยี่ยมบ้านช่วงโควิด 19

โพสต์11 มิ.ย. 2563 22:37โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


    ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ที่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านโดยการเรียนออนไลน์ หรือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ก็จัดการเรียนการสอนโดยดูโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และการทำงานใบงาน ซึ่งคณะครูก็ได้ออกเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์เพื่อติดตาม ดูแล แก้ปัญหา รวมถึงแนะนำ ซ่อมแซมเกี่ยวกับจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ 
 
 

Comments