กิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน

โพสต์8 พ.ย. 2560 04:37โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 05:23 ]
กิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะอังพังประสงค์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน เพราะความมีวินัยและความรับผิดชอบถือเป็นลักษณะพื้นฐานของทุกคนที่พึงมี และสามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเรียน การทำงาน และการอยู่ร่วมกับสังคมให้มีีความสุขได้ โดยมีการแบ่งบริเวณหน้าที่รับผิดชอบให้กับทุกชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - ชั้น ป.6 เมื่อนักเรียนทุกคนมาถึงโรงเรียนแต่เช้าก็จะจับไม้กวาดทำหน้าที่ของตนเองโดยไม่ต้องมีคุณครูมากำกับ นอกจากนี้คุณครูทุกคนก็จะช่วยกันกับนักเรียนในการพัฒนา ทำความสะอาดโรงเรียนไปพร้อมๆกันดังคำที่ว่า "ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน" และนักเรียนชั้นป.3 - ป.6 ก็จะมีหน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งในการรับผิดชอบแต่ละฝ่าย 4 ฝ่าย นั่นก็คือ
    1. ฝ่ายวิชาการ  ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุด ปัดกวาด ถู จัดหนังสือในห้องสมุด และรายงานหน้าเสาธงทุกเช้า
    2. ฝ่ายกิจกรรม  ทำหน้าที่ดูแลโรงอาหาร ปัดกวาด ถู โรงอาหาร เตรียมน้ำล้างจาน และรายงานหน้าเสาธงทุกเช้า
    3. ฝ่ายส่งเสริมและฝ่า่ยปกครอง  ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในโรงเรียน และดูแลความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วม และรายงานหน้าเสาธงทุกเช้า
    4. ฝ่ายกีฬา ทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์กีฬา และทำความสะอาดห้องพักครู รายงานหน้าเสาธงทุกเช้า

     ซึ่งกิจกรรมต่างๆถือเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่ รู้จักความรัับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมฝึกเป็นประจำให้ติดเป็นนิสัย ความเคยชิน  และทางโรงเรียนยังมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ โดยการมอบทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท  จำนวน 20 ทุน เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยเงินรางวัลได้มาจากเงินกองทุนที่ผู้มีอุปการะคุณในชุมชนได้บริจาคเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนดูการทำกิจกรรมคลิกด้านล่าง

ทำงานด้วยความรับผิดชอบ


ร่วมด้วยช่วยกัน


แอบทำเงียบๆคนเดียว


กวาดทางเดินให้สะอาดค่ะ


เตรียมอ่างล้างจานครับ


Comments