แจ้งกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์17 มิ.ย. 2564 07:22โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ แจ้งให้โรงเรียนได้ปรึกษาหารือร่วมกันวางแผน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ที่เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปจนถึง ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๔  รวมมีเวลาเรียนทั้งหมด ๘๒ วัน เพื่อให้มีเวลาเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรจำนวน ๑๐๐  วัน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  นั้น
          บัดนี้ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้ดำเนินการวางแผนเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีเวลาเรียนครบที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงได้จัดทำประกาศแจ้งรายละเอียดการสอนชดเชยในวันเสาร์ ตามเอกสารประกาศของโรงเรียนที่แนบมาพร้อมนี้

 
 

Comments