15 ก.ค. 62 ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โพสต์15 ก.ค. 2562 19:08โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นโดยมีการถวายเทียนพรรษาและสังฆทานที่วัดโพธิ์ศรีสมสะอาดบ้านหนองบัวโซม เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับวัด ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมา ได้รู้จักการปฏิบัติตนเมืออยู๋ในสังคมภายนอก รู้จักสำรวม และอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญครับ


 
 

Comments