กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รายการหน้าเว็บย่อย


ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 12-24 ก.ค. 64

โพสต์10 ก.ค. 2564 00:50โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม    เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จึงจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12 - 24 กรกฏาคม 2564ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ ON HAND ระหว่างวันที่ 2-11 ก.ค. 64

โพสต์4 ก.ค. 2564 01:34โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2564 01:36 ]ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มขึ้น โดยมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งมีข่าวผู้ใช้แรงงาน
จากแคมป์คนงานในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
อีกทั้งมีผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเดินทางกลับภูมิลำเนา โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม มีความตระหนักในความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดดังกล่าว รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้
               ให้ครู นักเรียนทุกระดับชั้น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ON-HAND (เรียนที่บ้าน) โดยใช้
ใบงาน หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ตามตารางการเรียนของแต่ละวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (รวมเป็นเวลา ๘ วันทำการเรียนการสอนและวันชดเชยเวลาเรียน) หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ครู บุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ได้ปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (
COVID-19) 

ร่างขอบเขตงานการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 (TOR)

โพสต์21 มิ.ย. 2564 20:18โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2564 20:22 ]
แจ้งกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์17 มิ.ย. 2564 07:22โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ แจ้งให้โรงเรียนได้ปรึกษาหารือร่วมกันวางแผน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ที่เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปจนถึง ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๔  รวมมีเวลาเรียนทั้งหมด ๘๒ วัน เพื่อให้มีเวลาเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรจำนวน ๑๐๐  วัน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  นั้น
          บัดนี้ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้ดำเนินการวางแผนเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีเวลาเรียนครบที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงได้จัดทำประกาศแจ้งรายละเอียดการสอนชดเชยในวันเสาร์ ตามเอกสารประกาศของโรงเรียนที่แนบมาพร้อมนี้

 
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อห้องพิเศษโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

โพสต์10 เม.ย. 2564 05:55โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม✅✅ประกาศ ประกาศ ประกาศผลออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการสอบห้องพิเศษ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ซึ่งโรงเรียนเราส่งลงสนามสอบจำนวน 7 คน ผลปรากฎว่า
🔷1. ห้อง SMTE -->> ด.ช.วชิรวิชญ์ ไสวงาม สอบได้ลำดับที่ 19
🎊2. ห้อง G-SCIENCE -->> ด.ญ.พิมพกานต์ ขันทอง สอบได้ลำดับที่ 5
ด.ญ.สิรินัดดา สุวรรณเกษี สอบได้ลำดับที่ 6
ด.ญ.นันทรัตน์ ซ้อนเปียยุง สอบได้ลำดับที่ 7
ด.ช. ปัญญากร มุขอาษา สอบได้ลำดับที่ 8
ด.ช.กิตติภพ จันปัญญา สอบได้ลำดับที่ 14
และ ด.ญ.จีรนันท์ สิมาชัย สอบได้สำรอง ลำดับที่ 5
🏆🏆โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบได้ทั้งหมดทุกคนด้วยครับ ปรบมือ.....📣📣🎊🎊

8 เม.ย. 2564 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

โพสต์8 เม.ย. 2564 08:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมยินดีและดีใจกับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563ที่จบการศึกษา.....วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีทุนการศึกษาดังนี้
1) ทุนเรียนดี จำนวน 18 ทุน โดยที่ 1 = 1,300 บาท ที่ 2 = 1,200 บาท ที่ 3 = 1,100 บาท
2) ทุนนักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย มีกริยามารยาทดีงาม จำนวน 8 ทุน ทุนละ 500 บาท
3) ทุนนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตอาสา จำนวน 28 ทุน ทุนละ 500 บาท
และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณกองทุนเพื่อการศึกษา ทั้ง 12 กองทุนที่สนับทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมตลอดมา และมีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มอีก 1 กองทุน คือ กองทุน ชวลิต โดยคุณชวลิต ปักษา ทางโรงเรียนขอขอบคุณมากๆครับ

แสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โพสต์1 เม.ย. 2564 05:55โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม✅✅โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
ขอแสดงความยินดี
กับ เด็กหญิงสุธิมา วันเพ็ญ สอบได้เป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย
✅✅และคนที่ 2
ขอแสดงความยินดี
กับ เด็กหญิงนันทรัตน์ ซ้อนเปียยุง สอบได้สำรองลำดับที่ 107 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย
✅✅ไทม์ไลน์ในการสอบ มีผู้สมัคร 1,775 คน สอบรอบแรกคัดเหลือ 305 คน สอบรอบสองคัดเหลือ 96 คน และสำรองอีก 133 คน😄😄

16 ธ.ค. 63 คุณแม่สำเนียง วิสัยหมู เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์16 ธ.ค. 2563 05:17โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคือคุณแม่สำเนียง วิสัยหมู ที่ได้นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนเนื่องในวันเกิดของท่านในปีนี้ ซึ่งเด็กๆต่างมีความสุขเป็นอย่างยิ่งในการรับประทานอาหาร เติมหลายรอบมาก ก็ขอให้คุณแม่สำเนียงพร้อมครอบครัวมีความสุข มากๆ สุขภาพแข็งแรงนะครับ

15 ธ.ค. 63 คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์14 ธ.ค. 2563 23:07โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับ คือคุณแม่ หนูนิล จันทร์สมัคร คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร ร.ต.อ.สมัคร ชาทอง พร้อมครอบครัวญาติมิตร ท่านได้มาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน อาหารเยอะมาก พร้อมขนมหวานอร่อยๆ ครับ นอกจากนี้คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร ยังมอบคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นให้กับทางโรงเรียนอีกด้วยครับ
   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิืทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองนะครับ

1-10 of 49