กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รายการหน้าเว็บย่อย


9 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ

โพสต์9 ส.ค. 2562 07:44โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล การถวายเครื่องราชสักการะ การกล่าวถวายคำราชสดุดี....หลังจากเสร็จพิธีก็มีการจัดทำการ์ดป๊อบอับ วันแม่ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นป.6  ซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งใจทำเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยจำกัดด้านเวลา อาจจะสวย หรือไม่สวยบ้าง แต่ทุกคนก็ตั้งใจทำเพื่อแม่จริงๆครับ
 
 25 ก.ค. 62 วันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์25 ก.ค. 2562 04:36โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2562 08:08 ]โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชการที่ 9 ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เช่น การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ การวาดภาพระบายสี การอ่านนิทานให้น้องฟัง การแข่งขันเปิดพจนานุกรม การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย และจัดให้มีการแสดงของนักเรียนชั้นต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความบันเทิง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียกได้ว่าการเรียนรู้นั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่ที่ห้องเรียนเท่านั้น นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube15 ก.ค. 62 ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โพสต์15 ก.ค. 2562 19:08โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นโดยมีการถวายเทียนพรรษาและสังฆทานที่วัดโพธิ์ศรีสมสะอาดบ้านหนองบัวโซม เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับวัด ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมา ได้รู้จักการปฏิบัติตนเมืออยู๋ในสังคมภายนอก รู้จักสำรวม และอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญครับ


 
 

เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการปลูกผัก

โพสต์6 ก.ค. 2562 03:44โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนด้วยการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ในการดูแลรักษาผักที่ตนได้ปลูก ใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำผัก ซึ่งจะสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตข้างหน้าได้ ทั้งนี้เมื่อผักโตขึ้นมาก็สามารถนำมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันทำให้สามารถลดรายจ่ายไปได้ส่วนหนึ่ง และยังสามารถนำไปขายที่ตลาดหมู่บ้าน ที่หน้าโรงเรียนในช่วงวัน เสาร์ และวันอังคารได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยแนะนำในการปลูกผักให้กับครูและนักเรียนด้วย


 
 

5 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

โพสต์6 ก.ค. 2562 03:27โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2562 03:29 ]โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความเสียสละเป็นจิตอาสา การรู้จักรักษาความสะอาดพื้นที่ต่างๆ รู้จักการคัดแยกขยะ และความสามัคคี โดยทั้งคณะครูและนักเรียนต่างร่วมมือกัน ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ พัฒนาทำความสะอาดทั้งในบริเวณโรงเรียนและรอบๆโรงเรียน สร้างความภูมิอกภูมิใจให้แก่นักเรียน และผู้ผ่านไปมาเป็นอย่างยิ่ง เรียกได้ว่า "โรงเรียนสวยด้วยมือเรา" จริงๆ


 
 

13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมไหว้ครู

โพสต์13 มิ.ย. 2562 00:45โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที และฝากตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการของนักเรียน งานนี้นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำกรวยดอกไม้ ทำพาน เพื่อนำมาไหว้ครู ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของคนไทย  ที่เป็นการระลึกถึงคุณครูผู้สั่งสอน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ทุกคนก็ต้องมีครูที่คอยให้คำชี้แนะ คอยอบรมสั่งสอน ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ ที่หวังจะให้ศิษย์ได้ดีทุกคน แต่ถ้าใครที่ดูถูก ดูแคลนครูผู้มีพระคุณ โบราณท่านว่าไว้ว่าจะไม่มีความเจริญในชีวิต ในหน้าที่การงาน
 

26 มีนาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

โพสต์26 มี.ค. 2562 03:25โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 07:40 ]โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ที่ได้ลำดับที่ 1-3 ในแต่ละชั้น จำนวน 18 ทุน โดย
******ลำดับที่ 1 ของแต่ละชั้น ได้ทุนการศึกษา 1,300 บาท
******ลำดับที่ 2 ของแต่ละชั้น ได้ทุนการศึกษา 1,200  บาท
******ลำดับที่ 3 ของแต่ละชั้น ได้ทุนการศึกษา 1,100  บาท
และนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประพฤติ มีจิตอาสา รับผิดชอบงาน ทุนละ 500 บาท จำนวน 24 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมที่สนับสนุนโดยชุมชนจัดตั้งกองทุนขึ้นมา จำนวนทั้งสิ้น 11 กองทุน และนอกจากนี้ คุณแม่สมหมาย ฐานวิเศษ คุณครูละมัยจิต ภูสีดิน คุณเนตรทราย พร้อมครอบครัวญาติมิตรยังได้มาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง จนอิ่มหนำสำราญใจกันมาก โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผลบุญผลกุศลที่ท่านได้ทำในวันนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ สาธุ

7 ก.พ. 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:29โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆภายนอกโรงเรียน เสริมสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.2-ป.6 จำนวน 51 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน แหล่งเรียนรู้ที่ไปคือ ท้องฟ้าจำลองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง คำชะโนด ซึ่งนักเรียนสนุกสนาน ตื่นเต้นเป็นอย่างมากในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ครับ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 ต.ค. 2561 20:07โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 20:33 ]   เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 ต.ค. 2561"
   ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมมีกิจกรรมที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเมืองฯ 6 จำนวน 5 รายการ และได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รายการเพื่อไปแข่งต่อระดับชาติที่ จ.บุรีรัมย์ คือรายการ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 รายลเอียดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆมีดังนี้
  1.  การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3  ได้เหรียญทอง อันดับที่ 1
       - ด.ญ.วชิราภรณ์  ศักดา
       - ด.ช.ศุภกานต์  บุญช่วยเหลือ
  2. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-6 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 2
       - ด.ช.เจษฎา  คามเขต
       - ด.ช.ภานุพงศ์  สุขล้าน
  3. การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.4-6  ได้เหรียญทอง อันดับที่ 3
       - ด.ช.พีระพัฒน์  พิมพา
  4. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 8
        - ด.ช.ปัญญากร  มุขอาษา
        - ด.ญ.เปมิกา  มุขอาษา
  5. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ได้ อันดับที่ 9 
        - ด.ช.วสุพล  บัวมี

ทางโรงเรียนก็ขอแสดงความยินดีกับรายการที่ได้ไปแข่งต่อระดับชาติที่ จ.บุรีรัมย์ ด้วยนะครับ และให้กำลังใจรายการต่างๆที่ลูกๆนั้นได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้ว ก็ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์เพื่อการแข่งขันในปีถัดๆไปครับ

ผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1-3
         


ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-6
  


ผลการแข่งขันการแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.4-6 


ผลการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6
ผลการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3


10 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

โพสต์10 ส.ค. 2561 07:08โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่แห่งแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และแม่ผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูเรา ซึ่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
   -  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เช่น การเขียนเรียงความ การเขีียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ การวาดภาพระบาย
   -  กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
   -  กิจกรรมการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
   -  กิจกรรมการทำดอกมะลิไหว้คุณแม่ด้วยกระดาษทิชชู่
   ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กล้าแสดงออก และมีความสุข เป็นอย่างยิ่ง

1-10 of 25